Php dng chị em Mến Curut Đức Cha Jsu

 

C thể xem hnh chụp tập sch ny tại

http://picasaweb.google.fr/menthanhgia/PhepDongChiEm/

 

 

Giới thiệu ti liệu :

Chng ti gặp được tập sch viết tay chữ quốc ngữ ny, tựa l : Php Dng Chị Em Mến Curt Đức Cha Jsu, tại Kho Lưu Trữ Thư Văn của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Ti liệu để trong hộp giấy mang tn : Lambert de la Motte 0001. n1, gồm 43 trang, khổ A5 (14,8 x 21cm).

 

[trang 1]

Php

D Chị em Mến Curut ĐCJ.

Phr Lambiri Vt Vồ Berita Vicari Apstlic

thay mặt Đức Thnh Phapha coi sc về

phần linh hồn bổn đạo Annam Đại minh

c* nhiều nước khc, gưởi mlời thăm

chị em, c* lm dấu cầu c* ĐCB. cho chị em được

mọi sự lnh.

Từ ngy thy sang đến nước annam nầy, th

thầy một hỏi cc sự về Ighrja nầy, v lấy việc ấy

lm nhất, m thấy thy cả Vicari Gerale ta

đ thưa ta l sự chị em đ c mlời ring khấn c*

ĐCB. giữ mnh sạch sẽ blọn đời, th thy được mừng

rỡ bội phần, v khấn mlời trạ lm vậy l

chnh dấu thật ĐCB. c thương yu dấu cc chị em

hơn bổn đạo nữ khc, ắt l chị em phải tạ

ơn blả nghĩa ĐCB. hơn những người chửa được

ơn trạ ấy, nhn v sự ấy, thy phải liệu mở

cho chị em một đng no, c* dạy bảo giữ php

no, để cho danh Cha cả sng, m chị em được

nhiều ch nữa, thầy dạy chị em phải giữ php

ny, m thy vui l lắm v khi trước chữa

c nghe thấy, ai ni đến chị em, c* chửa biết

[trang 2]

chị em l ai, m ĐCB. đ giục l thầy mở

đng nầy cho kẻ ĐCB. yu dấu lắm, vậy chị em

hy chịu lấy, c* giữ php ny như php ĐCB.

dạy, thy truyền cho chị em vậy, chớ xem, chớ

kể php ny như php ring thầy lm chi nếu

chị em c giữ php ny nn, th được sng lng

c* knh mến ĐCB. lắm, l 2 sự gồm hết

mọi sự lnh v đời ny v đời sau chớ hồ

nghi đều ấy lm chi.

Đoạn thứ 1.

Đ phải lập d ny v những no.

Đ.C.J. chuộc tội chịu chết cho loi người ta, ph

ring mnh, gọi l như chết cho mnh m

sũ ở ĐCJ. nghĩa l theo ĐCJ. lin như mlời

oũ thnh Bảo lộc tra thư thứ 2. người gửi

cho bổn đạo ở thnh Corinth, đoạn thư 5

rằng, ĐCJ. đ chết v cả v loi người ta, để

cho kẻ sũ, chớ sũ cho mnh nữa, một

sũ cho kẻ đ chịu chết, c* đ sũ v mnh

l ĐCJ. đớng lm thy Cả vt vồ chăn

bổn đạo l Ighrja mới, nhn v sự ấy lu

năm trước ny ta đ ước ao c* tm cho được

mlẽ cho cc bổn đạo được chết cho mnh

m sũ lại cho ĐCJ. chẳng biết bởi

đu, au l bởi ĐCB. thấy tra l thy

[trang 3]

ước cho được lập d no khắp mọi nơi, Đức Thnh Pha

pha dạy ta giữ gọi l d Kẻ mến ĐCJ. Curt

l kẻ mọi ngy mọi ngắm sự thương kh ĐCJ.

c* mọi ngy mọi chịu phần no tra sự thưỡ

kh ấy, l lm việc lnh về nhn đức hm

mnh, những bổn đạo nữ đ lu, ở nước Annam

đ khấn c* ĐCB. giữ mnh sạch sẽ, ta mắng

tin ấy, th muốn đội ơn ĐCB. v ĐCB. đ mở

l cho khấn sẵn những sự trạ ấy cho nn,

lại xin cho được vo d ấy, c* hỏi mlẽ no cho

được ph cả v mnh m thờ phượng ĐCB. cho

nn, ấy l đng ĐCB. đ mở ra, cho nn phải

lập d Chị em tu hnh ở nước Annam ny,

đặt tn l d Chị em mến Curt ĐCJ.

Đoạn thứ 2.

tra d ny l no.

tra d ny, l cho kẻ vo d ny, được

mọi ngy mọi biết tỏ, c* mến ĐCB. l chnh

mlẽ cho được hai sự trạ ấy, l mọi ngy

mọi ngắm sự thương kh ĐCJ. c* mọi ngy

mọi hm mnh, l chịu sự g khốn kh

đến mnh, chẳng khc g như chịu phần

sự thương kh ĐCB. vậy.

Đoạn thứ 3.

[trang 4]

Ai nn ai chẳng nn vo d ny.

Hễ ai muốn vo d, d trẻ d gi, giầu c

kh khăn chẳng nề đừng một kẻ cn mắc

sự vợ chũ, chửa xa việc ấy, c* kẻ c thai nghn,

hay l nui con mọn, c* kẻ c nợ nần người ta,

m chửa blả cho rồi, người ta cn đi chửa

tha, v kẻ c tật ly, ấy vậy ai nn vo d th

phải xin năm ba thng đ, cho Mụ c* cc chị

em xem xt nết na người ấy, hoặc c mắc sự

g tra những sự đ kể trước nầy, th chẳng nn

cho vo, mụ c muốn cho ai vo d, th phải liệu

cho bằng l chị em, c* phải chiềng đến thy

cả no coi sc đấy, cho người được thưa đến bề

trn, sự họ hng, tuổi, sức, ti năng nết na

v mọi sự về người, xin vo d, cho được liệu,

Mụ cũ* phải bảo người ấy cc php tắc, tra

nh chị em phải cứ, thi ăn thi ở, c* mọi sự

kh v mọi mlẽ hm mnh, kẻ vo d

ny phải chịu c* dạy kẻ ấy tập tnh cc

việc lnh ấy đ, như thử mnh vậy c chịu

được hay l chăng, mới nn cho vo,

c* khi đ cho ai vo, th mụ cng phải ra

sức dạy dỗ cho biết mọi php tra nh

hoạc cn vụng hay l trễ nải th phải sửa

dạy, phải năng bảo cho biết ở khim nhường

[trang 5]

đừng theo mnh, lại cứ mọi php tra d, chịu lụy

bề trn c* cc chị em, hoạc c ni mlời g, hay l

lm việc g mất l chị em no, th phải dạy qu

gối x trước mặt chị em ấy, m xin tha hoặc

chẳng c mất l ai; sa le đ lm gương m g,

th c* phải xin chị em tha như lm vậy nữa,

Lại năng phải bảo người ấy, chớ ngờ sự g tri cho

ai, chớ giễu gio ai, chớ kể truyện thế gian,

chớ hỏi cho biết tin kia tin nọ chẳng lm

ch cho linh hồn mnh, chớ năng kười,

chớ ni cả tiếng qu chớ ch mlời c* việc

kẻ khc đ lm chẳng nn, lại bảo cho

biết xt mnh xưng tội chịu lễ, c* cc

việc lnh phải lm, hoặc chửa biết nghề

nghiệp g m lm ăn th mụ phải dạy học

ngề nghiệp no mặc mụ xt sức người ấy.

Đoạn thứ 4.

Dạy những việc lnh kẻ ở d ny phải lm.

Thứ 1. mọi việc lnh phải lm, như an chay

đnh tội, hm mnh, nguyền ngắm th phải

hợp một c* ĐCJ. m xin ĐCB. v cng nghiệp

ĐCJ. mở l cho bao nhiu người v đạo, ở tra

bao nhiu nước Đức Thnh Phapha dạy cc thy

cả mới sang coi sc, nhất l những kẻ ở tra

[trang 6]

nước Annam, được blở lại m giữ đạo thnh

ĐCB. nn.

Thứ 2. Cc chị em vo d ny th phải dạy

dỗ những con gi trẻ nh c đạo, c* kẻ chửa

c đạo nữa, cho n biết mọi sự cc con gi

khn ngoan phải biết, hoặc v ry Đức Cha An

nam cấm đạo, chẳng được liệu việc ấy; Sa le ngy

sau c php bề trn mở cho rọũ hơn, th chẳng

nn qun việc ấy, l chnh việc về phần cc

chị em vo d ny phải giữ.

Thư 3. Phải coi sc cc người nữ gi trẻ

khi liệt lo d chẳng c đạo th cũ* nn thăm

viếng gn giữ, để cho được khuyn sự lnh cho

được rỗi linh hồn.

Thứ 4. bao giờ c sự g vội cần m chẳng đến

được c* cc thy giữ việc nh ĐCB. th phải liệu

rửa tội cho những trẻ rnh sinh th, d con

ci kẻ v đạo th cũng nn rửa.

Thứ 5. Phải khuyn hết l hết sức những

con chơi c* kẻ lm sự uế lm vậy blở lại

ăn năn tội c* chừa những tội ấy, m hoạc ngy

sau c kẻ blở lại c* bỏ nghề nghiệp ấy đi, v

dốc l vo d ny, th cũ* nn cho vo, c*

giữ cc php sau ny: Sle phải lm nh ring

nơi khc, cho những người thể ấy ở, m chọn

[trang 7]

lấy tra cc chị em khc một người, no chẳng c

tch lỗi g, cho được lm chị ả coi sc những người ấy.

Đoạn thứ 5.

Những php chũ kẻ vo d ny phải giữ mọi ngy.

Thứ 1. Đầu trũ 5 sớm mai th thức dạy, hợp

nơi chung m đọc những kinh sau nầy; Kinh

ĐC Phirit Sanct &c. Kinh lm dấu &c. Kinh

Lạy ơn ĐCB. ti l kẻ c tội &c. Kinh Tại thin

Kinh Ave &c. Kinh Tin knh &c. Kinh Ba

ngi &c. Kinh Co mnh &c. Kinh Ti Thn

Đức Thnh Angi l thin Thần &c. đoạn đọc

Kinh Cầu ĐCJ. c* Kinh than sau, Đoạn lần

hột ĐCJ. Kinh Lạy ơn ĐCJ. xưa vo vườn

Getsemane &c. Kinh oũ thnh Juse cất x &c.

đoạn mới ngắm sch đủ nửa giờ, chẳng nn đọc

sch qua vậy m thi, v sự ấy chẳng kể l

ngắm đu, đoạn lần hột 5 chục v Kinh thn

mẫu phc, Kinh Cầu Cc thnh Kinh than

sau, đoạn đọc 3 Kinh Tại thin, 3 Kinh Ave

knh ĐCB. ba ngi, m đang khi đọc 3 Kinh

Tại thin 3 Kinh Ave ấy, th phải c dưng

cho mnh, hay l dưng cho kẻ đ qua đời, hay

l kẻ khc cn sũ, v đ c 50 ngy php In

du cho kẻ đọc bấy nhiu kinh ấy. Sau đọc kinh

[trang 8]

Ave l kinh ĐCB. sai thin thần &c. Sau hết

đọc Kinh Troũ cậy.

Thứ 2 hễ bao giờ chị em hợp nhau m nguyện

ngắm hay l đọc kinh th phải chia ra lm 2 bn

l một phần bn tả một phần bn hữu, Mụ c*

chị ả phải ở chnh giữa, Sa le chị ả phải ở giữa

từ nửa phần chị em m ln, m Mụ ở giữa

sau hết cho được xem chị em, một lể l bn

nầy đọc kinh trước, lể sau th bn kia đọc

kinh trước. Lần hột th đọc cho đều nhau,

một bn l nửa kinh Ave cng nửa kinh

tại thin, v nửa Gloria m đọc cho tha da,

chớ cướp tiếng nhau, c* phải qu gối khi đọc

kinh, v c theo như tra kinh, chẳng nn ngủ

chẳng nn tưởng đi đng khc, m ni việc khc

pha vo việc trạ ấy, th cng chẳng nn hơn

nữa, hoạc c việc vội về phần người no giữ

việc ấy, phải nắn lặng m đi việc ấy, khi chị

em đọc rất thnh Danh ĐCJ. hay l Ma

ria, th chị em phải ci đầu xuống, hoạc c

ai ngủ th phải thức, sao le chẳng nn dức

lc, kẻ sấp mặt x m chẳng c ch qu

gối ln, th phải kể như kẻ ngủ vậy v

sự ấy Mụ c* chị ả phải để một roi gần mnh,

m roi ấy đnh thức chị em, đnh một

[trang 9]

ci, th phải qu ln, đnh 2 ci th phải đứng dậy

cho nn hết kinh hay l hết ngắm, ai chẳng vưng

th phạt, m c ai cả l dm ci th cng phạt

nặng hơn nữa.

Thứ 3. đọc kinh đoạn chị em chẳng nn ngủ

lại, c* chẳng nn ở nhưng phải lm việc về xc,

cho đến trưa gần ăn cơm, th chị em phải hợp

lại m đọc kinh ĐCS Sanct c* xt mnh về nết xấu

đ dốc l ph, hay l về việc lnh phc đức

đ dốc l lm, rồi nguyện kinh ăn cơm, m

đang khi ăn cơm chẳng nn ni kh dức lc g,

phải đọc sch cho đủ blt bữa một người một ngy,

c* chẳng nn đọc một t m thi, chị em cũ* phải

c nghe cho được nui linh hồn mnh, đang

khi nui xc; bao giờ ăn rồi th mụ phải lm

dấu v nguyện cm ơn đoạn Kinh Ave l

ĐCB. sai thin thần &c.

Thứ 4. Ăn cơm đoạn chị em chẳng nn ni truyện

c* nhau cho lu m mất coũ đang khi kẻ lm

bếp ăn cơm, th mụ hay l vắng mụ th chị ả

phải hỏi chị em sự về tra sch đ đọc bữa ấy,

c* phải chọn lấy một 2. mlời tra ấy, m khuyn

chị em một t vậy, rửa đĩa bt rồi phải lm việc

xc cho đến tối, mới ăn cơm m nguyện trước

sau, c* đọc sch như bữa trưa.

[trang 10]

Thư 5. Rửa đĩa bt đoạn th chị em hợp lại

nơi chũng, m đọc kinh ĐCS. Sanct rồi, đọc một đoạn

sch gương phc, v một đoạn quyển thất hay l

quyển bt, rồi th lần hột oũ Thnh Juse, đọc

kinh tối thể nầy; Kinh Lm dấu &c. Kinh ti

Lạy Thin địa Chan Cha l Cha ti, &c. Kinh

Ti Cm ơn ĐCB. l Cha ti &c. Kinh ti

đội ơn Thin địa Chn Cha &c. đoạn th phải ở

lạng một t lu, m phải xt mnh mọi tội

đ phạm tra ngy ấy, rồi đọc kinh Co mnh

&c. Kinh ti Knh Lạy một thin địa Chn

Cha ba ngi, &c. Kinh Tại thin Kinh Ave

&c. Kinh ti tin knh du Cha hay blọn

vậy, &c. Kinh Cầu Đb Kinh Than sau,

Đọc 3 kinh Lạy ơn rất thnh Dũ trinh Ma

Ria &c. Kinh Lạy ơn ĐCJ. xưa vo vườn Geth

Semani &c. Kinh Lạy ơn ĐCJ. xưa khi oũ

Thnh Juse cất xc x &c. Kinh ti thn

Đ.T. Angi l Thin Thần &c. đoạn lần hột Đb

63. rồi Kinh Thn Mẫu Phc Kinh Cầu

Thin Thần rồi Kinh than sau, rồi th 5.

Kinh tại thin 5. kinh Ave, c* phải knh 5

dấu thnh ĐCJ. cũ* phải c dưng như khi

đọc 3 kinh sớm mai, cho được ăn my php

Indu, đoạn đọc sach ngắm, đều no toan ngắm

[trang 11]

sớm mai, sau đọc kinh ti ph mnh ti &c.

Sau hết kinh troũ cậy, m đi ngủ, chớ ni

kh, c* nhau đều g sốt, c việc g, đến sớm

mai ngắm c* đọc kinh đoạn sẽ ni, c một

khi c việc g cần, kp lắm, mới ni kh

nhỏ tiếng m thi, khi đ nằm m chửa ngủ,

m khi thức khuy m ngủ chẳng được, c* khi

thức sớm m chửa c đến giờ đọc kinh,

th phải nhớ đều sẽ ngắm sớm mai, m ai nn

đọc kinh hay l lần hột ring, th phải ở

trn giờng, m thầm thĩ nhỏ tiếng vậy.

Đoạn thứ 6.

Php chị em phải giữ ban đm.

Chị em nằm ngủ, th phải nằm một người

một giờng, chẳng nn nằm 2 người 1. giờng, nh

no chật chứa chẳng đủ gường th lo liệu lm

ch, c* phản cho đủ chị em nằm, m

đm ngy th chị em phải mặc o, c* yếm

cho kn, d m ma sốt cũ* chẳng nn bỏ nữa.

Đoạn thứ 7.

Những php kẻ vo d ny phải giữ

ngy [lễ] c* ngy ăn chay.

Thứ 1. hễ ngy 1. lễ lạy cũ* đọc một kinh

sớm mai, sle hết Kinh ti tin knh, th

phải thm kinh 10 sự răn, v 14 mối, c*

[trang 12]

phc thật 8. mối đoạn lần hột sau như mọi ngy.

Thứ 2. Những ngy 1. lễ lạy c* cc ngy lễ khc

thnh Ighrja dạy giữ th chẳng nn lm việc xc

đọc kinh c* ngắm đoạn th phải học chữ cho đến

gần xt mnh, trước ăn cơm trưa, ăn cơm trưa

đoạn th được nghỉ một t, nghỉ đoạn chị em phải

hợp nơi chung m đọc Kinh ĐCS. Sanct c* kinh ăn

năn tội đoạn lần hột trăm rưởi rồi Kinh thn

mẫu phc v Kinh Cầu cc thnh, sle cc ngy

lễ ĐCJesu th phải đọc Kinh Cầu ĐCJ. c* cc

ngy lễ Đb c* cc ngy lễ Đầu thng th phải

đọc Kinh Cầu Đb đọc Kinh Cầu no th phải đọc

Kinh than sau, kinh cầu ấy, rồi chị em ngồi

lại m nghe hai ba đều tra sch php nh,

đọc đoạn th mụ hay l chị ả phải khuyn chị

em một hai mlời cho biết những kinh đ

đọc, v ra sức giữ blọn rồi sẽ đọc 3 kinh

tại thin 3 kinh Ave, v kinh troũ cậy,

rồi lại học chữ cho đến tối, ai đọc kinh

ring th cũ* nn, ấy l php thm ngy lễ,

khi đ đọc sch php nh cho hết đoạn

lại đọc lại.

Thứ 3. Phải king thịt mọi ngy tra

năm, đừng kể 3. ngy sau ny l ngy lễ

Phục Sinh, c* ngy lễ hiện x v ngy lễ

[trang 13]

sinh nhật ĐCJ. bằng sự ăn chay, th chị em phải giữ

cc ngy thnh Ighrja dạy c* ngy thứ 6. v ngy thư 7.

blt năm, m những ngy ăn chay, bữa trưa

th chẳng nn ăn sớm, c* bữa tối chẳng nn ăn qu.

Thứ 4. Những ngy thứ 6 c* ngy thứ 7. đủ blt

năm c* mọi ngy tra ma, ăn chay cả, đọc kinh

ban tối v sch ngắm đoạn, th phải đnh tội đủ 3.

kinh ăn năn tội, cho được knh c* nhớ sự thương

kh c* sự chết ĐCJ. v dưng một cht của mọn

lm vậy, m hợp một su nhiệm ĐCJ. chịu

sự khốn kh, c* ước cho được mọi lnh ĐCJ. nn

cho ta c, hoặc c ai trở sự g, m chẳng đnh tội

chũ c* cc chị em, th phải chiềng Mụ c* phải

liệu buộc một dy sắt thắt lưng c gai nhọn hay

l lm việc khc bằng việc ấy, thay việc đnh

tội mặc thy cả coi sc dạy.

Thứ 5. đến ngy lễ l, c* 4 ngy sau lễ ấy,

th phải đnh tội một ngy 2 lần, sớm mai

một lần đủ 3 kinh ăn năn tội, tối một lần

* đủ 3. kinh ăn năn tội nữa, Cn ngy thứ

6 lễ ấy, l chnh ngy ĐCB. đ sinh th

th cũ* phải đnh tội 2 lần, sle sớm mai đủ 4

kinh, tối cũ* đủ 4 kinh ăn năn tội để m

knh sự thương kh ĐCJ. đ chịu chết v chng

ti.

[trang 14]

Thứ 6. Hễ l lần no chị em đnh tội chũ,

đnh tội đoạn th phải lần hạt c* đọc kinh

Cầu oũ thnh Juse.

Thứ 7. Lễ ĐCJ. Chịu Cắt b, gọi l lễ đặt

tn, c* lễ b thnh Ilna tm thấy Curt

ĐCJ. v lễ ĐCJ. tỏ sự sng mnh ra, th ba

ngy ấy phải knh lắm.

Thứ 8. Cc chị em vo d ny phải lấy oũ

thnh Juse lm quan thầy trn blời c* phải

xin ĐCB. v coũ nghiệp ng thnh ấy cho cc

chị em hợp một tra d ny c* cho một

ngy một nhiều nhn đức hơn nữa.

Đoạn thứ 8.

Phải coi sc kẻ liệt lo tra d l thể no.

Chị em phải thưỡ yu nhau lin, nhất

l khi phải liệt lo, ấy vậy khi ai phải

liệt lo chị em cn mạnh khỏe, th phải

năng nắn gn giữ coi sc cầu c* ĐCB. cho,

Lại phải an ủy khuyn vc Curt l sự

liệt cho bằng l, phải đọc sch, nhất l những

sch ni về sự thưỡ kh ĐCJ. đ chịu v

ch* ti, mặc mụ c* chị ả chọn lấy

chị em no c sức ấy, v hay chịu kh,

khi phải rửa ry chu lọt sự g dơ, c*

blở người liệt bn kia bn nọ, th được nỗi

[trang 15]

Cc việc ấy phần hồn phần xc, trước hết chịu em

phải tm thy cả no giải tội cho người liệt ấy,

c* chịu lễ v xức dầu thnh, mặc thầy cả liệu,

dụ chị em no tra nh phải liệt th cũ* phải

tm thầy thuốc no chữa, chẳng nn tiếc g cho

được chữa người liệt ấy, sa le phải liệu sức nh

chị em vuối, v khi đ tm được một thy thuốc

khn ngoan, th phải cứ người chẳng nn chạy

thuốc doũ di nữa.

Đoạn thứ 9.

Những việc lnh phải lm để m cầu cho

linh hồn kẻ đ sinh th tra d.

Thứ 1. Hễ ai tra nh chị em sinh th

th chị em nh ấy phải ăn chay 3 ngy, đnh

tội 3 lần, Lần hột trăm rưởi 3 trng, xưng

tội chịu lễ 3 lần. Cn những kẻ sinh th tra

d, sa le ở nh khc, th cc chị em phải

[trang 16]

ăn chay một ngy, đnh tội một lần lần hạt

trăm rưởi 3 trng, xưng tội chịu lễ một lần

nhất l những ngy c php Indu đầy m dưng

cho ĐCB. về phần đền tội lhồn ấy.

Thứ 2. hễ ai sinh th tra nh chị em th

mụ chị ả coi sc nh ấy, phải viết thư cho sớm

cho cc nh chị em, m cầu cho linh

hồn ấy cứ php mới dạy trước nầy.

Thứ 3. Mọi ngy sớm mai, th phải đọc

3 kinh tại thin, 3 kinh Ave knh thờ ĐCB.

ba ngi, m tối th đọc 5 kinh tại thin 5 kinh

Ave, knh 5 dấu thnh ĐCJ. m dưng cho

ĐCB. xin thương lấy linh hồn cc chị em

đ qua đời, c* cc kẻ đ lm ơn g cho cc

chị em, m cn sũ, hay l đ qua đời nữa,

xin ĐCB. blả coũ cho đời ny v đời sau

chẳng c*, đ c 50 ngy php Indu Đ.T. Pha

pha đ truyền cho.

Đoạn thứ 10.

Chị em phải năng xưng tội c* chịu lễ.

Mlẻ th chị em xưng tội c* chịu mnh thnh

ĐCJ. một lễ một lần; sa le bởi ry cn t

đớng lm thy cả sacedot, m c khi người

đi lm phc xa đng, th mụ phải liệu cho

chị em mlở nhau m tm đến xưng tội

[trang 17]

c* người v mụ phải liệu đừng để qua khoũ,

một thng, m chị chẳng em được xưng tội một lần,

bằng sự chị em chịu lễ hay l chăng th mặc

thy cả liệu, mụ c* chị em chẳng nn xem xt,

chẳng nn hỏi, c* chẳng nn hỏi đến sự ấy sốt.

Đoạn thứ 11.

Chị em phải sing năng lm ăn.

Thứ 1. Chị em tra cửa nh phải ra sức lm

việc về phần xc cho được đủ ăn mặc, c* blả

nợ cho người ta, chẳng nn lm biếng chẳng ở

nhưng bao giờ, v sự ở nhưng lm biếng l cội

rễ mọi tội lỗi, c* mọi nết xấu, vậy hễ mọi

người sớm mai cầu nguyện đoạn, ai biết

nghề nghiệp g, th phải lm nghề nghiệp ấy

hay l mụ dạy lm việc no, th phải cứ l

lm ở một nơi c* nhau, c* phải c mặt mụ

hay l chị ả hằng ở đấy lin, cho chị em được

sing năng nắn cc việc, c* giữ nết na, m

một t lu một lần, mụ hay l chị ả phải

bảo chị em, nhớ đến c ĐCB. ở trước mặt, kẻo

chị em mất nết na, c* một hai khi phải

nhủ chị em, nhớ đến sự thương kh ĐCJ.

đ chịu vị chng ti, như sự mồ hi mu

chảy ra, v sự người vc Curt nặng lắm,

cho chị em chịu kh lm ăn cho bằng l

[trang 18]

một hai khi cũ* phải bảo chị em nhớ Đ.b khi

lm việc nọ việc kia tra nh ĐCB. cho chị em

được hợp một c* cc rất mầu nhiệm Đ.b

m dưng cho ĐCB.

Thứ 2. hễ cc chị em lm th lm về phần

chũ cho chị em được đủ ăn mặc, hoạc mụ dạy

chi em no để việc nọ m lm việc kia,

th phải vng tức th hoạc ai yếu đuối chẳng được

lm việc nặng, th phải chiềng mụ cho người

dạy lm việc nhẹ, như may v cho cc chị em,

ko vải, hay l lm việc khc mặc mụ liệu,

m kẻ lm được việc nặng th chẳng nn dể c*

ch trch, kẻ lm việc nhẹ, ĐCB. cho ai

sức phần no th phải lm cho bằng sức ấy.

Thứ 3. Hoạc người no may v, chẳng lập cho

cc chị em, chốc ấy mụ sẽ chọn ngy no ăn chay,

cho chị em ai ai được may v cho mnh, như

ngy thứ 6 hay l ngy chay khc mặc mụ,

v vậy mụ phải cho chị em t l một l 1

thng một ngy, cho chị em may v cho mnh,

v bằng chị no chẳng c đ g may v cho mnh,

th phải lm việc chũng chẳng được may v cho

kẻ khc, khi chẳng c mlời mụ, sa le ngy

lễ lạy, cũ* chẳng nn may v xay la đm

gạo, v những ngy ấy chị em phải nghỉ xc,

[trang 19]

m cầu nguyện, hơn mọi ngy, phải học chữ

cho được xem đủ cc sch chị em thường đọc

hoạc ngy lễ lạy chị em muốn tắm tp

c* gội đầu th cũ* được, c* khi đang học chữ,

hay l lm việc g khc, m muốn đi lm

việc ring, th chiềng Mụ mới nn đi việc

ring ấy, m đi th phải đi cho ch, c* về

cho kp chẳng nn ở cho lu.

Đoạn 12.

Php chị em phải giữ về sự tắm c* gội đầu.

Sự gội đầu, mau l một thng 2 lần, bằng

ma rt th cũ* vậy, sa le ma xun c*

ma thu, th một lễ l một lần, cn

ma h th 2 ngy một lần, sa le khi

tắm th chẳng nn cởi ci quần c* yếm ra

bao giờ, như kẻ khc, hoạc c ai cởi yếm

ra, th phải ko quần ln cho đến ngực

cho kn ngực, phải c ci no cũ ring hay

l chung, m khi đi tắm th sẽ mặc ci

cũ ấy, v chị em phải tắm ở nh, chẳng nn

đi tắm ngoi so, cho nn mụ phải dọn

một nơi cho kn đo, cho chị em được tắm.

Đoạn thứ 13.

Khi chị em đi việc g ra khỏi

cửa nh phải giữ php l thể no.

[trang 20]

Thứ 1. Hễ ai ai đi đu đu, th phải c mlời

trnh Mụ, th mới nn đi, m Mụ chẳng nn

cho chị em no chửa c đến năm su mươi

tuổi, đi đu một mnh, hằng phải cho c 2 người

đi lm một, d c việc no th cũ* chẳng nn

la, cho khỏi nhau bao giờ c* chẳng nn đi

một người một đng hằng phải đi c* về lam một.

Thứ 2. Đi dọc đng c gạp ai ni kh đều g,

th cũ* phải cho cả v hai nghe được, ra vo cửa

nh no nơi no, th cũ* phải c cả v hai nữa,

chẳng nn la nhau bao giờ.

Thứ 3. tra nh chị em chẳng nn cho đn

oũ no vo, c* ăn đấy, hoạc đn oũ no c

việc g, th phải lm một cht chi ngoi,

hay l bn tra cửa, dừng ra nửa gian cho kẻ

c việc g c* chị em, sẽ đứng đấy m ni,

sa le tra chị em ai muốn ni kh c* ai

đng ấy th phải chiềng mụ đ, cho mụ cắt

ai tra chị em đi nghe vuối, hoạc người đi

nghe ai cn nhỏ, th sẽ đứng bn tra gần

đấy ma nghe, rồi việc ấy, người đ đi nghe

phải chiềng Mụ cho được biết cc đều ấy, Sale

chẳng nn ni ra cho kẻ khc biết, m

c lỗi, hoạc c ai hỏi mụ việc g, m phải

ra ngoi ấy, th mụ cũ* phải cho c một chị

[trang 21]

em lm chứng m nghe cho được lm gương cho

chị em được bắt chước.

Thứ 4. Người bổn đạo nữ c choũ, th cũ* chẳng

nn để cho năng ra vo cửa nh chị em, hoạc

người nữ ga bụa chẳng c ting xấu g, c* phải

người hay giữ nết na, muốn học đng phc đức,

đng nguyện ngắm c* đng hm mnh th nn

cho ra vo nh chị em, c* con gi no tốt

nết na, d rắp l lấy chũ, Sa le chửa c

liệu việc ấy, th cũ* nn cho ra vo tập việc

lnh c* chị em nữa.

Thứ 5. Cc nh chị em ở, th chẳng nn

cho bao giờ Thy no lm lễ đấy, c một khi

c người chị em no phải liệt nặng, chẳng được đem

đi nh khc, cho được chịu viatic, hay l

ngy no Thầy cả đến bắt thăm m chọn Mụ

c* chị ả, v kẻ giữ việc, khi chẳng c nh

no gần, cho thầy cả được lam lễ, th mới nn

m thi.

Thứ 6. D Thy cả no hay l người nh

thy cả no hoạc c việc g th chẳng được cho ăn

cơm tra nh c* nằm đm đấy.

Thứ 7. Hoạc ai ai l người nam th cũ*

cấm chẳng được cho ăn, hay l nằm đm tra

nh chị em nữa.

[trang 22]

Thứ 8. Chị em chẳng nn bao giờ đi một thuyền

vuối người nh thy cả no, c* bun bn đ

g th cng chẳng nn c* cấm sự ấy nhặt.

Thứ 9. Cn sự thuyền thy cả no, c*

thuyền nh Mụ no đi lm một, c* nhau th

cng cấm sự ấy nữa.

Thứ 10 Chị em chẳng nn chứa tra nh những

của người no, nh thầy cả no, như đũ tiền

hay l của trạ khc, khi chẳng c mlời

thy cả mnh.

Thứ 11. chị em cho người nh thy cả no

vay đũ tiền hay l chịu miệng, cho người

ấy được vay tiền bổn đạo, m dng việc g,

khi chẳng c mlời thy cả mnh dạy.

Thứ 12. Chị em đi đng gặp người

nam, nhất l người nh thy, th chẳng

nn đưa trầu cho, ai chẳng cứ bấy nhiu

php trước ny th lỗi nặng.

Đoạn 14.

Chị em phải giữ miệng l thể no.

Thứ 1. Chị em phải giữ miệng chẳng nn ni

kh c* nhau, từ tối khi vo đọc kinh

cho đến sng ngy khi đ đọc kinh rồi

v từ trước ăn cơm mọi bữa mọi bữa cho đến khi

[trang 23 ]

đ cm ơn đoạn hoạc c việc g th phải ni nhỏ

tiếng, c* t đều.

Thứ 2. Chị em chẳng nn ni kh c* đn oũ

no, d phải người tra kẻ giảng th cũ* chẳng

nn nữa, hoạc c bua việc g, m phải ni kh

c* đn oũ no, th phải c mặt Mụ hay l chị

em no mụ cắt đi nghe vuối, mới được ni kh

c* đn oũ ấy.

Thứ 3. Đang khi chị em lm việc c* nhau,

th chẳng nn truyện tr cười cợt c* nhau qu.

Thứ 4. Chẳng nn ni dức lc, ni blớn tiếng

tra nh cho lng diềng nghe được.

Thứ 5. Khi chị em ni kh c* nhau th

phải ni cch khim nhường hiền lnh, chẳng

nn ni đều g kiu ngạo: như thể : my, tao,

d Mụ cũ* chẳng nn xưng mnh l tao m

gọi chị em l my.

Đoạn thứ 15.

Khi chị em viết thư cho ai, hay l ai

gửi thư cho, th phải giữ php l thể no.

Hễ ai ai gưởi thư cho chị em, th chị em

phải đem thư ấy cho mụ mở ra, c* xem đ

th chị em mới được xem, v khi no chị em

muốn gưởi thư cho ai, v c cậy ai viết thư

[trang 24 ]

th phải chiềng Mụ đ, Mụ c cho mới được

m khi đ viết thư đoạn lại phải đem cho

Mụ xem c* ph lại mặc mụ, c một khi

đớng bề trn gưởi thư ring cho chị em no,

th Mụ mở ra đoạn th trao blả thư cho

chị em ấy, Mụ chẳng nn xem c* hỏi đều

g đến thư ấy, c* khi chị em muốn gưởi

thư cho bề trn lm thư rồi, phải đem

cho Mụ phủ lại, sle mụ chẳng nn xem,

c* hỏi sự g tra thư ấy, ai chẳng cứ php ấy

th c lỗi rất nặng.

Đoạn 16.

Chị em phải mạc o giũ no.

Thứ 1. Chị em phải mặc nhứ giũ o vải,

chẳng nn mặc o lụa, lĩnh, sồi, b, đũi,

c* chẳng nn dng của g tơ sốt, m nhuộm

th chẳng nn nhuộm đỏ, hay l mi lịch sự

phải nhuộm mi thm, hay l mi chm,

c* nhuộm n mlạt mlạt vậy, v cng hn

trước mặt thế gian, th cng trạ cng tốt

trước mặt ĐCB. sle d chị em mặc o hn,

th phải liệu cho sạch sẽ, v vậy phải năng

giặt kẻo hi hm, m mụ phải xem xt

việc ấy.

[trang 25]

Thứ 2. Mụ cũ* phải lo liệu một năm một lần

l trước Lễ phục sinh may cho cc chị em một

người một ci o ngắn, c* 2 ci yếm, quần th may

cho mỗi một người 2 năm một ci, v tra

3 năm một ci o di, Sle may ci quần

c* ci o di th may trước lễ Cc thnh hay

l Mụ muốn cho cc chị em một người một

năm một ci vải đủ 25 thước, cho chị em

thiếu o no th may o ấy cho mnh th cũ*

được, hoặc l chị em no cha mẹ anh em

hay l kẻ khc cho vải hay l tấm o, m

mụ để cho hay l chị em no đ c o đủ chẳng

thiếu, th năm ấy người ấy lấy vải chị em lm

chi, sle mụ cũ* phải may o hay l cho vải,

mặc người ấy lấy, hay chăng, nhưng m

cho chị em vải no, th phải mặc chẳng nn đổi,

chẳng nn bn, khi chẳng c php mụ m c lỗi.

Đoạn thứ 17.

Chị em chẳng nn cầm của ring g.

Thứ 1. Tra d ny mọi sự l của chũ,

ấy vậy chị em chẳng nn cầm của ring g

d rụ nương đũ tiền, hay l con sch mọi

sự phải nộp cho mụ hết, m c thiếu sự g

th phải xin c* Mụ; sle v bằng chị em

[trang 26]

no khi vo d c đem của g, như đũ tiền rụ

nương, hay l của g khc trạ nếu ngy sau

người ấy c ra đ đem vo bao nhiu th mụ

c* chị em phải blả cho bấy nhiu, hay l c

sinh th tra nh, người ấy blối thể no về

những của ấy, th mụ c* chị em phải cứ mlời

blối ấy, sa le trước th thưa thầy cả coi sc đấy.

Thứ 2. Chị em ai c thng hm np no,

th chẳng nn kho lại, v mụ c* chị ả một

năm l 5. 3. lần khi vắng mặt chị em th phải

xem xt cc thng hm np, c* cc giường mọi

nơi tra nh hoạc ai tra chị em giấu của

g chăng; v bằng c thấy của g chị em no

giấu, m chẳng c đều g c* mụ trước th chị

em phải cất lấy của ấy, m lại phải phạt người

ấy, chẳng nn tha, v vậy hễ của g, ai cho

chị em, th cũng phải nộp cho Mụ thay thảy,

m chị em cho ai của g d của hn, m chẳng

chiềng Mụ th c lỗi, nhất l chịu lấy của

g đn oũ no cho, hay l chị em no, cho

đn oũ no của g, m chẳng cho mụ biết

th cng cấm sự ấy nữa.

Đoạn thứ 18.

Phải khấn tra d l thể no.

[trang 27]

Bởi v tra nước Annam chị em chẳng c nh

no c* nơi no vững bền, th chẳng c mấy khi bề

trn cho chị em khấn 3 sự tra d; sle bao

giờ người đ xt được người no đ c tuổi c*

đ giữ mọi php tra d đ lu năm, m

cho người ấy khấn 3 sự, đ kể vo đy, th

người ấy phải lấy lm trạ lắm, c* ra sức

từ đấy về sau, cng giữ cc php cho kĩ

hơn nữa, hoạc tra chị em ai đ khấn,

muốn khấn lại cho được sửa nết mnh, th cũ*

được, m những kẻ chửa c khấn mlời ấy trước

mặt bề trn th sẽ đọc, ti dốc l thay v

mlời, ti khấn. Nhn danh Cha, v Con,

v Phirit Sanct. Amen. Ti l mỗ, d

ti l kẻ c tội lỗi đng sa địa ngục, Sa le

ti cậy troũ v cng nghiệp cực trạ ĐCJ. đ

chịu chết trn cy Caurt cho ti, m

ti cả l dm trước mặt một ĐCB. ba ngi

c php tắc v c*, ti dốc l, hay l ti

khấn giữ bấy nhiu sự sau nầy: một l ở

cho kh khăn blọn đời, chẳng lấy của g lm

của ring ti, hai l giữ mnh sạch sẽ blọn

đời, Ba l vưng mlời chịu lụy Đ.T. Cả vtvồ

Đ.T. Phapha cho coi sc phần linh hồn bổn

đạo nước Annam nầy, c* thy cả sacedot

[trang 28]

no coi sc miền chng ti ở, c* chịu lụy mụ ti,

c* mụ no ngy sau bề trn cho coi sc cửa

nh chng ti nữa, ti lại dốc l giữ cc php

xưa nay bề trn đ truyền dạy cho chng ti giữ,

sa le bởi v ti l kẻ yếu đuối, chẳng lm nn

việc g lnh, bởi sức ring ti, th ti cũ* dưng

cho một ĐCB. ba ngi, hết mọi việc lnh

phc đức đức Cha Jesu đ lm, mọi sự thưỡ

kh người đ chịu, m ti xin ĐCB. ba ngi,

ph hộ thm sức mạnh cho ti, ti lại cậy

Rất Thnh Đb Maria l mẹ Cha du

blọn đời đũ trinh, c* oũ thnh Juse v cc

thnh Nam nữ cầu cho ti giữ bấy nhiu

dều ấy cho blọn. Amen.

Đoạn thứ 19.

Php chọn mụ, c* chị ả v kẻ

giữ việc tra nh.

Hễ l 3 năm một lần tra lễ ĐCSSanct hiện

x hay l ngy no khc, bề trn dạy chị em

phải họp m chọn một người no lm mụ,

c* một người no lm chị ả, v một người

khc giữ việc cho chị em, đủ 3 năm; sa

le cho được liệu việc ấy cho nn, th phải cứ

những php sau ny.

[trang 29]

Thứ 1. Hễ bao giờ phải chọn Mụ c* chị ả, v

kẻ giữ việc, th Thy cả no coi sc địa phận ấy,

phải đợi thy cả hay l người no Đ. Vtvồ dạy

lo liệu việc ấy vuối.

Thứ 2. phải đọc những php tra đoạn ny,

m xem cho tỏ th mới nn liệu việc ấy hoặc

c hồ nghi chửa lấy lm thật, lm tỏ mấy,

th phải thưa lại Đ. Vt Vồ trước cho tỏ đ,

chảng nn lấy ring mnh m cắt nghĩa

ra khc, mlẽ khc, m mlầm chăng.

Thứ 3. Thy cả ấy phải bảo cc chị em

dọn mnh m xưng tội chịu lễ m cầu

khẩn c* ĐCB. soi sng mở l cho mnh

được biết người no, nn chịu việc ấy cho mnh

được chọn lấy.

Thứ 4. Thy cả ấy phải giảng dạy một

hai mlời nữa, cho chị em được biết những mlẽ

phải cứ, m ai ai phải c l thật th m

liệu việc ny cho chắc, v chị em muốn

chọn lấy ai, th phải lấy l coũ bằng chẳng

nn ty ring ai, hay l v nể ai, th chẳng

phải mlẽ m c lỗi nữa, ấy vậy chị em phải

ra sức, m chọn kẻ c l ngay thật, knh

mến ĐCB. sing năng nắn việc lnh, hay

khim nhường hay nhịn, hay vưng mlời

[trang 30]

bề trn, hay chịu kh, hay thương yu người ta

chẳng nn trạ hn, v c sức lo liệu mọi việc

hơn kẻ khc, cho chị em được ch về phần

linh hồn, c* xc nữa, người no c những sự ấy

th chị em nn chọn.

Thứ 5. Những kẻ c php m chọn kẻ khc

l những người đ ăn my tra nh chị em

t l 4. năm m ln, v c tuổi đủ l 20 tuổi

m ln.

Thứ 6. Những người chị em được chọn lm

mụ, c* lm chị ả, v chị giữ việc, th phải

c 3 sự sau ny: một l đ ăn my tra nh

chị em đ lu, t l đủ 10 năm m ln, hai

l c đủ tuổi, t l từ 30 tuổi m ln ba l

chẳng c mặc sự lỗi g nặng, c* chẳng c tiết g

tch g tra d xưa nay.

Thứ 7. Khi chị em đ hợp trước mặt

2 thy, th thy cả phải đọc kinh ĐCSSanct

kinh tại thin, kinh Ave, kinh Tin knh,

kinh Cầu ĐCJesu, đoạn thy yấ sẽ ngồi,

m đọc thư bề trn, m tra thư ấy bề

trn đ chỉ 5. tn 3 tn trước cho được chọn

Mụ, chọn Mụ rồi, sẽ lấy tn thứ 4. vo

cho đủ 3 tn, m chọn chị ả, chọn chị ả

đoạn, lại lấy tn thứ 5. m chọn kẻ giữ

[trang 31]

việc, v vậy thy cả, sẽ bin tn 3 người ấy,

ngoi 3 lọ một lọ một tn, m 3 lọ ấy s để

nơi no kn chẳng ai xem được, đoạn thy cả

sẽ cho cc chị em c php m chọn, cầm

một người một hạt đậu, m chị em sẽ

vo một khi một người, nơi đ để 3 lọ ấy,

m muốn chọn người no lm mụ, th sẽ

bỏ hạt vo tra lọ c tn người ấy, mặc thnh

ĐCB. soi l chị em, rồi thy cả sẽ đi

lấy 3 lọ ấy, đem ra m đổ trước mặt chị

em, lọ no c hơn nửa phần chị em đ bỏ hạt

vo, th phải kể người đ c tn ngoi lọ ấy

l người chị em đ chọn lm Mụ, v bằng

chẳng c lọ no được hơn nửa phần chị em đ

bỏ hạt vo, chốc ấy lại phải bỏ lại lần khc,

cho đến khi được hơn nửa phần chị em

chọn người no lm Mụ th mới nn việc,

sa le những người no đ c tn ngoi 3 lọ

ấy, th chẳng nn bỏ hạt đậu no vo lọ

no, chọn mụ rồi sẽ chọn chị ả, cũng như

lm vậy, chọn chị ả rồi sẽ chọn chị giữ việc

cũng như lm vậy nữa.

Thứ 8. Khi tra nh chị em c t người

cho cả thay thảy đươc bắt thăm, th cũ* được

cứ cch sau nầy: Thấy cả đọc thư bề trn

[trang 32]

rồi, th sẽ dạy viết nhiều tờ, m tra những tờ ấy

v viết tn những kẻ chị em được chọn m

thi, cứ như php đ ni trước.

Thứ 9. L khi viết những tn ấy vo tờ, th phải

cứ tn ai trước, tn ai sau, như tra sổ chị em

đ cứ xưa nay, khi ở c* nhău.

Thứ 10. L phải viết những tn ấy tra tờ cho

thưa thưa cch nhau, cho chị em sẽ x lấy

tn người no muốn chọn.

Thứ 11. Mỗi một người chị em c php

m chọn th phải cầm ring một bổn tờ ấy,

m tn người no mnh muốn chọn, th

phải x lấy tn ấy, m v lại bỏ vo tra

bt hay l tra cơi, hay l giũ đ để sẵn

trn phản bn thờ.

Thứ 12. Hễ người no cầm tờ, th đừng viết

tn người ấy vo tra tờ ấy, v hễ ai cầm

tờ, th đừng tn mnh vo đấy, hoạc đ

vo viết th thy cả phải x m bỏ đi.

Thứ 13. Khi chị em muốn chọn lấy

người no, m x lấy tn, th phải giữ

kn chẳng nn cho kẻ khc xem thấy, v

những người chị em đ chọn lấy, th chị em

chẳng nn ni lại, c* ai bao giờ sốt, ai chẳng

giữ như vậy th c lỗi.

[trang 33]

Thứ 14. Khi chị em đ chọn người no lm

vậy, đoạn th thầy cả phải mở ra trước mặt chị em

cc tn đ bỏ vo, m ai đ được nhiều người chọn, l

đ bỏ tn người ấy vo, hơn nửa phần những chị

em chọn, th phải kể người ấy, l người cc

chị em đ chọn, v bằng chửa c được tn người

no, qu nửa phần chị em chọn th phải bắt

thăm lại.

Thứ 15. Mụ chị ả c* kẻ giữ việc, th

phải chọn lm ba k, một khi một người, chẳng

nn chọn cả v ba một trật, đ chọn mụ đoạn

lại phải viết tờ khc, v mụ c* cc chị em

đ c php m chọn, th phải cầm ring một

bổn tờ ấy, m chọn chị ả, như đ chọn mụ

k trước, k thứ 3 chọn kẻ giữ việc, th cũ*

như lm vậy nữa, mặc bề trn dạy bắt

thăm cch no th chị em phải cứ.

Thứ 16. Những người cc chị em đ chọn

lm mụ, lm chị ả, c* kẻ giữ việc cứ đủ

bấy nhiu php đ ni trước nầy, th những người

ấy chẳng nn ci nữa, hoặc ai ai đ c mlẽ

m ku mặc l, th phải nhịn m chịu việc;

Sa le cũ* được gửi thư hầu Đ. Vt Vồ cho người

được xt m luận, người dạy thể no th phải cứ

như vậy.

[trang 34]

Thứ 17. Khi đ rồi việc, thầy cả xem sc việc

ấy, trước hết phải bảo mụ c* cc chị em

lạy tạ ơn ĐCB. v c xin ĐCB. Ph hộ thm

sức mạnh cho cc chị em được ở ho thuận

yu nhau, một một l, được giữ cc php

m lm việc lnh cho blọn, đoạn th thy

ấy phải đọc kinh tại thin, kinh ave, kinh

ti tin knh c* kinh Cầu Đức B.

Thứ 18. Rồi mụ c* cc chị em sẽ lạy 2 thy,

c* tạ ơn người cho người về, đoạn chị ả c* cc

chị em, sẽ lạy mụ v bởi ĐCB. đ chọn Mụ,

th chị em phải ra sức cho được ở l khim

nhường m vưng mlời chịu lụy mụ cho blọn,

v ĐCB. đ chọn ai lm bề trn ta, m ta

vưng mlời người th cũ* như vưng mlời ĐCB.

vậy, Cn sự chị ả, th chị em lạy mụ đoạn

th phải lạy chị ả, v cũng l bề trn, bằng

sự chị giữ việc th chị em cũ* phải knh

nể, c* vưng mlời người cho phải php v được

phc khim nhường nữa.

Thứ 19. Khi đ chọn mụ c* chị ả v

kẻ giữ việc rồi th phải gưởi thư hầu

Đ. Vt vồ cho người được biết, tn 3 người đ chọn

ấy, m bao giờ đ người lấy lm phải th

mới chắc, mới nn việc.

[trang 35]

Thứ 20. Khi 3 người ấy đ chịu việc đủ 3 năm,

đoạn th lại phải chọn lại, m cứ cc php đ dạy

trước ny chẳng nn bỏ mlẽ no.

Thứ 21. Mụ no đ lm mụ đủ 3 năm, nếu

chị em muốn chọn lấy người ấy lm mụ đủ 3 năm

nữa th cũ* được hay l người no đ lm mụ trước

m chị em khi sau muốn chọn lm chị ả,

hay l kẻ giữ việc th cũ* được nữa; sao le

khi mụ no đ lm mụ 6 năm lin, th

chị em chẳng được chọn lấy người ấy lm mụ

3. năm nữa, l một người chẳng được lm mụ

9 năm lin, hoạc chị em cn muốn lm

vậy, trước th phải xin php Đ. Vt vồ đ mới

được ; sa le khi người no đ lm mụ 6 năm

lm vậy, m đ đừng 3 năm chẳng c lm mụ,

th chị em cũ* được chọn lấy người ấy lm mụ

như trước, d chị ả c* chị giữ việc, th cũng

phải cứ cc mlẽ ấy.

Thứ 22. hoặc Mụ hay l chị ả hay l

chị giữ việc sinh th, chốc ấy cất xc đoạn

d m chửa đến năm, th chị em phải gưởi

thư cho kp cho bề trn được hay.

Đoạn thứ 20.

Chnh việc mụ c* chị ả l những việc no.

[trang 36]

Thứ 1. Chnh việc Mụ, th phải coi sc cc chị

Em, cứ php tra d cho blọn, nhất l sự về

nguyện ngắm, đọc kinh, ăn chay, hm mnh,

c* cc việc phc đức, hoạc tra chị em ai chẳng

giữ th mụ phải khuyn bảo, dạy dỗ, sửa phạt

cứ php sẽ dạy sau ny, Vậy ai cn m muội,

th Mụ phải năng nắn bảo cho biết php, c*

phải ra sức xt, cho được biết cc nết na cc chị

em ăn ở tra nh c* bề ngoi thể no,

nhất l mụ phải ra sức ở cho c nhn đức

v giữ cc php tra d, cho được lm gương

cho cc chị em được soi m bắt chước.

Thứ 2. Khi vắng Mụ th chị ả phải coi

sc hết mọi việc tra nh như mụ vậy,

cho nn mụ c* chị ả chẳng nn bỏ nh vắng

cả v hai bao giờ, khi Mụ đi c việc

g, th chị ả phải ở nh, hoặc chị ả đi đu

chốc ấy mụ phải ở nh.

Thứ 3. Hễ mọi năm l một ln, Mụ

c* chị ả v kẻ giữ việc, v những đn chị, th

phải tnh lại của cải tra nh đ tốn

tra năm ấy bao nhiu, cn bao nhiu

th ln sổ gưởi cho bề trn biết.

Đoạn thứ 21.

[trang 37]

Chị giữ việc phải giữ những việc no,

c* giữ l thể no.

Chị giữ việc phải coi sc đũ tiền mua chc

c* cc giũ lm ăn; sa le khi mua của g;

như: Đa la mua boũ vải, hay l giũ nọ

giũ kia để lm ăn, th chị ấy chẳng nn theo

mnh, mụ hay l chị ả dạy th mới nn

đi mua; bằng như mua sự cả thể: như:

tậu rụ, tạu đất, lm cửa lm nh, th

phải hợp cả v nh m luận sự ấy c* nhau,

hoạc nửa chị em chẳng nghe, th đừng mua

đừng tạu đừng lm, hoạc hơn nửa phần

chị em hợp một m muốn, th mới nn

liệu việc ấy, Sau nữa phải lm một cht

nh kho, cho chị giữ việc để đũ tiền bt

gạo la thc, c* mắm muối tra ấy, m phải

kha lại, đến giờ no phải pht cho chị em

lm bếp th sẽ mở ra, m pht, m mọi

đầu thng chị giữ việc nh kho, sẽ tnh

lại cho mụ c* chị ả xem xt, c* biết

blt thng trước đ tốn l bao nhiu, c*

đũ tiền cn bao nhiu, m chị giữ kho phải

năng bảo xem sc gn giữ cc sự kẻo hư

sự g, c* bao giờ thấy rnh hết giũ kia

giũ nọ quen dng mọi ngy th phải chiềng mụ

[trang 38]

v cho mụ phải dạy đi mua kẻo thiếu.

Đoạn thứ 22.

Kể những lỗi nhẹ v cch phạt l thể no.

Tra chị em, ai chảng bỏ việc khc khi đ quen

hiệu, hay l dấu chị em quen lm cho được gọi

chị em đến cầu nguyện, hay l ăn cơm, hay

l lm việc khc, ấy l sự lỗi nhẹ, ai đang cầu

nguyện m đọc kinh sảng st, ai ngủ đang khi

đọc kinh hay l ngắm hay l nghe đọc sch,

c* đang khi lm việc khc, ai giữ việc g m

phải dọn dẹ p sự ấy; Sle giữ chẳng nn dọn chẳng

đủ, cn để thiếu sự g, ai chẳng giữ con mắt,

m xem doũ di, d tra nh, d bề ngoi,

ai ở nhưng lu, ai cười qu, c* lm việc g

ni mlời g hay l ở cch no m giục chị

em cười qu mlẽ, ấy l những lỗi nhẹ,

ai phạm lỗi thể ấy, m mụ biết, th phải

dạy người ấy qu gối hn đất 3 lần, đọc

kinh ăn năn tội 1. lần, mụ chẳng thấy chẳng

biết, tối đọc kinh đoạn ai c lỗi thể ấy

th phải co mnh trước mặt chị em m

xưng sự lỗi ấy ra m xin mụ phạt.

Đoạn thứ 23.

[trang 39]

Kể những sự lỗi nửa nặng nửa nhẹ

c* cch phạt l thể no.

Tra chị em chẳng c đọc kinh chung lm một

c* cc chị em, bởi v m ngủ, ai đọc kinh sớm

mai rồi, đi nằm chẳng c lm ăn c* chị em, khi

chẳng c mlời chiềng mụ trước, ai đang khi chị

em đọc kinh, hay l ăn cơm, hay l lm

việc khc, nửa ma mới đến, ai cười đang

khi đọc kinh, ai mụ dạy lm việc hn, m

chảng nghe chảng lm, ai ăn của g ngoi

2 bữa, ai đ phải kẻ co mnh m mnh

lại co blả người ấy, cũ* tra một ngy ấy, ai

thề sự g, d thề sự thật, ai nhạo chị em tra

việc g, ai đ phạm đến sự lỗi nhẹ đ kể trước,

m chẳng c co mnh, ai đ phạm đến những sự lỗi

nhẹ cũ* đ chịu phạt nhiều lần m chẳng c ra

sức chừa, ấy l những lỗi nửa nặng nửa nhẹ,

mụ phạt kẻ đ phạm sự lỗi ấy, l dạy người

ấy hn đất 3 lần, đọc 3 kinh ăn năn

tội c* ăn cơm muối ngồi đất khng

một ngy chảng c mm chảng c chiếu.

Đoạn thứ 24.

Kể những sự lỗi nặng c* cch phạt l thể no.

Ai tra chị em ci dức lc, ai ni đều phũ phng,

[trang 40]

ai kể lại sự lỗi chị em đ phạm m đ chịu

phạt v lỗi ấy đ đoạn, ai giận chưởi rủa,

ai ni mlời tục tĩu, ai giục chị em chia l

lm rối tra cửa nh, ai ni hnh chị em, c*

kẻ bề ngoi, cho người ta biết nết xấu chị em,

ai khi mụ phạt hay l dạy lm đ g m

ci blả, ai ăn thịt ngy king, m chảng c

mlời bề trn cho ăn, ai bỏ ăn chay ngy thứ

6. thứ 7. ai bỏ đnh tội những ngy ấy, chảng c

mlời chiềng mụ, ai chẳng giữ con mắt m c

nhn đn oũ no, ai ni mlời g c* đn

oũ no, khi chẳng c chị em khc nghe, ai

lấy đũ tiền hay l của g, m lm của

ring, ngoi phần mụ đ cho dng, ai ra

khỏi cửa nh d một t lu, m chẳng c chiềng

mụ trước, ai đang đọc kinh, hay l ngắm, hay

l đọc sch ngủ gật m mụ đnh thức

bảo qu ln, hay l đứng, m chảng c qu chảng c

đứng, lại cả l dm ci, ấy l những sự lỗi nặng

mụ phải phạt kẻ phạm đến những sự ấy l trước

mặt chị em phải đọc một kinh ăn năn tội

cho tha da, m đnh tội, c* ăn cơm muối

trn đất khng một ngy.

Đoạn thứ 25.

Kể những sự lỗi nặng hơn c* cch

[trang 41]

phạt l thể no.

Ai tra chị em, khi mụ dạy sự g, m ra mặt

ci nặng mlời, ai đnh chị em no, ai giấu của

g trạ, như một quan tiền dồ, ai chịu lấy của

g đn oũ no cho, hay l chịu thư đn oũ no

gưởi cho, hay l gưởi thư cho đn oũ no, hay

l cho của g, khi chẳng c mlời mụ, ai tỏ sự

lỗi nặng chị em c* kẻ bề ngoi, cho người ta biết,

ai chẳng c mlời mụ m ra khỏi cửa nh,

m ở ngoi một ngy, hay l nửa ngay ấy l

những sự lỗi nạng hơn, mụ phải dạy những kẻ phạm

đến những sự lỗi ấy, ăn cơm muối trn đất 3 ngy,

c* chịu cc chị em cầm roi m đnh người

phạm những sự ấy, một ngy l 5 roi, đang khi

chịu đn th người ấy phải đọc kinh ăn năn

tội, cho đủ hết cc chị em đnh, c* 3 ngy ấy

tra chị em chẳng nn ni kh c* lm bạn vuối

người ấy, phải bỏ một mnh một nơi, mụ chẳng

nn khiến người ấy lm việc g; Sao le kẻo

người ấy bỏ l tru cậy, c* bỏ mất linh hồn,

một ngy 2 lần mụ phải cho chị no c phần

nhn đức, đến an ủy khuyn người ấy, ra

sức ăn năn tội kẻo hư.

Đoạn thứ 26.

Kể những sự lỗi rất nặng kẻ phạm

[trang 42]

đến, phải bỏ cho khỏi d .

Ai tra chị em đ phạm sự lỗi nặng đ kể

tra hai đoạn trước m chảng chịu phạt, ai m

ra mặt ngụy c* mụ, ai đ phạm đều răn

thứ 6. hay l chn bắt tay nhau c* đn

oũ no, kẻ phạm những sự lỗi ấy, th phải bỏ

ra cho khỏi cửa nh chị em, chẳng nn

nhn nữa, như khi chặt chn tay hư đi,

kẻo hư cả v mnh, nhưng m nếu ngy sau,

kẻ đ phạm sự lỗi rất nặng lm vậy

c ăn năn ti nn, c* xin ni lại vo c*

chị em cho được đền v tội, th cũ* nn thưỡ

một lần m thi kẻo mất linh hồn; sle

c chịu phạt bấy nhiu sự sau ny, th mới

nn chịu, thứ 1.Kể người ấy, như mới,

vo d ngy ấy, cho nn phải ngồi rốt hết.

Thứ 2. chảng được xướng kinh c* đọc sch trước

mặt chị em đủ 1. năm, thứ 3. sẽ

lm bếp 1. lễ 2. ngy đủ 1. năm, thứ 3. sẽ

ăn cơm muối trn đất khoũ những ngy

thứ 2 v ngy thứ 4 c* đủ một năm. Thứ

5. ngy thứ 4 sẽ đnh tội trước mặt chị em

đủ 3 kinh ăn năn tội, cũ* một đủ năm

ấy l những php phạt kẻ c lỗi; sa le cũ*

được lo liệu phạt chị em cch khc nữa,

[trang 43]

l phạt chị em lm những sự nghịch c* nết

xấu mnh; như: phạt kẻ hay ni tr truyện

doũ di, th phải ở lặng một hai ngy, kẻ kiu

ngạo phạt lm việc hn, như rửa bt, qut

nh, nui lợn, kẻ m ăn th dạy người ấy

khi chị em ăn cơm, tay cầm đũa c* bt cơm;

sa le chị em ăn cơm đoạn, mnh mới được

ăn, kẻ m ngủ khi đọc kinh, th phạt qu

gối thẳng, hay l đứng đang khi chị em

ăn cơm, &c.

Sa le Mụ phải liệu sức chị em chẳng

nn dạy sự g qu sức, như phạt chị em

nhịn đi khoũ một 2. ngy, l sự chẳng

phải, mụ cũ* phải khuyn kẻ c lỗi, cho

được chịu phạt bằng l, cho được phần ch linh

hồn, nhất l khi phạt cch năng.

Amen.

< >